График визита в сельские поселения с 27 по 29 мая 2017 года

ДЕП МУНИЦИПАЛДЫГ РАЙОННУН ЧАГЫРГАЗЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ Городского РАЙОНА

«БАРУН-ХЕМЧИКСКИЙ КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА»

__________________________________________________________________

668040 Республика Тыва Барун-Хемчикский кожуун, с. Кызыл-Мажалык ул. Чадамба д.20 тел: 8 (39441) 21-8-61, факс 21-8-51, economika_barum@mail.ru

Исх. № от «25» мая 2017 г. Председателям сельских поселений и начальнику отдела по работе с.Кызыл-Мажалык

Почетаемые коллеги!

Администрация Барун-Хемчикского кожууна уведомляет о том, что на График визита в сельские поселения с 27 по 29 мая 2017 года территориях кожуунов Управлением Камбы-Ламы Республики Тыва и местной религиозной организацией «Манджушри» проводятся религиозные мероприятия и цикл лекций. По плану в Барун-Хемчикский кожуун приезд планируется с 27 по 29 мая 2017 года. График в сельские поселения Барун-Хемчикского кожууна прилагается, ответственные – председатели сельских поселений. Просим интенсивно организовать явку в количестве более График визита в сельские поселения с 27 по 29 мая 2017 года 50 человек, явка выпускных 9 и 11 классов непременно.

Председатель администрации

Барун-Хемчикского кожууна: А.О.Сарыглар

График визита в сельские поселения с 27 по 29 мая 2017 года

Сумоны Дата Ответственные
27.05.2017г
Ак 10.00 часов Председатели сельских поселений
Шекпээр 14.00 часов
Бижиктиг-Хая 17.00 часов
28.05.2017г
Аянгаты 10.00 часов Председатели сельских поселений
Аксы-Барлык 14.00 часов
1. Барлык 17.00 часов
29.05.2017г
1. Эрги-Барлык 10.00 часов График визита в сельские поселения с 27 по 29 мая 2017 года Председатели сельских поселений и начальник отдела с.Кызыл-Мажалык
2. Хонделен 14.00 часов
3. Кызыл-Мажалык 17.00 часов

Хундулуг чагырыкчылар! Бистерге кээр лама башкылар Уран-даш, Сат Чингис башкылар. Чугле 2 кижи кээр, арага-дары ишпезин, ак айда чуну сагыыр ужурлуг улус бис, ниитизи-биле улуг профилактика кылып кел чыдар, чазактын айтыышкыны-биле. Эн График визита в сельские поселения с 27 по 29 мая 2017 года-не кол чуул –ЧОН. База башкыларывысты чемгерерин, изиг шай-биле хундулээрин утпайн корунер.

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ КАМБЫ-ЛАМАЗЫ ЛОПСАҢ ЧАМЗЫНЫҢ ТЫВАНЫҢ ЧОНУНЧЕ УГЛАНДЫРГАН КЫЙГЫРЫЫ!

ЧҮДҮКЧҮЛЕРНИҢ КИЧЭЭНГЕЙИНГЕ!

ДОНЧОД ХУРАЛЫН ХУРААР АЗЫ САКА ДАВАА байырлалын (Будда Шакьямуни Бурганнын торуттунген, Чырык Угаан байдалы четкен болгаш Паринирвана байдалынче кире берген хунун демдеглеп График визита в сельские поселения с 27 по 29 мая 2017 года турар)улуг Байырлалды чылдын-на ТывагаБУРГАН АЙЫкылдыр езулап эрттирерин чарлааш, бир айнын сагылын сагыыр: БУРГАН АЙЫНДАарага ижип болбас, таакпы тыртпас, эът чивес, аас-дыл кылып багай сөс сөглевес, багай бодалдар бодавас, мага-бот-биле багай шимчээшкиннер кылып болбас, утка чок хоглээшкин кылырын шеглээр, ниитизи-биле График визита в сельские поселения с 27 по 29 мая 2017 года он кара уулени кылып болбас кылдыр доктаадыр болза эки деп бодап турар бис.

Бо байырлалды чайнын башкы айынын азы чылдын дорт дугаар айынын 15 чаада ай санаашкыны-биле демдеглеп эрттирип турар. Бо чылын кол байырлал июнь 9-та дугжуп турар, а БУРГАН АЙЫ май 26-дан эгелээш, июнь 24-те тонер. Бо 30 хонукту График визита в сельские поселения с 27 по 29 мая 2017 года БУРГАН АЙЫ деп чарлап, тайылбыр чорудар ажылды бис эгелей берген бис.

«Дончод» дээрге тибеттеп «Мун оргулдернин байырлалы» дээн. Ол хунну бугу делегейнин буддийжи чурттары, кижилери аажок байырлап эрттирери чанчыл апарган. Тывага база БУРГАН АЙЫНДАчугле буянныг ууле кылыр, нугул кылып болбас, кижи бурузу ОМ Влеки ПАД МЕ ХУМ деп МААНИ тариназын болгаш Бурган График визита в сельские поселения с 27 по 29 мая 2017 года Башкы Будданың бодунуң ОМ МУНИ МУНИ МАХА МУНИЕ СУУХААдеп тариназын хөй номчуур чанчыл шаг төөгүден сагыттынып келген. Мону Тыва Чурттувуска чурумчудуп доктаадыр херек, чыл санында доктаамал сагыыр чурум ол болур кылдыр ынчаар кылыр ужурлуг бис.

Бо Ыдыктыг айның иштинде Тываның чону чүгле буянныг үүле-херектер График визита в сельские поселения с 27 по 29 мая 2017 года кылып, буян чыып ап, нүгүл кылырындан ойталап, кызымаккай бодувусту туттунуп эгелей бергеш, улаштыр ынчаар ону сагып, чуртталгавыс төнчүзүнге чедир ол сагылданы боттандырарын силерден улуу-биле дилеп тур мен, бис Тываның лама-башкылары ол ындыг сүзүглелди чонувустан аажок манап турар бис.

Сарыг шажынның бо График визита в сельские поселения с 27 по 29 мая 2017 года улуг байырлалы Будда Шакьямуни Бурганнын торуттунген, Чырык Угаан байдалы четкен болгаш Паринирвана байдалынче кире берген хунун болгаш Ыдык айны таварыштыр баъш бурунгаар силер бүгүдеге сеткилим ханызындан байыр чедирбишаан, аас-кежикти, кадыкшылды, амыдырал-чуртталгаңарга чедиишкиннерни, узун-назылаарыңарны күзеп тур мен.

Арага ижерге, таакпы тыртарга кижинин График визита в сельские поселения с 27 по 29 мая 2017 года угаан-медерели мугулайланыр, чувени медереп, билип алыр шыдалы сулараар, ынчангаш нүгүлдүг үүлени, частырыглыг чүүлдерни кылыры белен болу бээр, ынчангаш ол кижи бир дугаарында бодунга, ооң соонда өг-бүлезинге, чоок кижилеринге, эш-өөрүнге, долгандыр турар улуска, күрүнеге улуг човулаңны чедирер.

Бир График визита в сельские поселения с 27 по 29 мая 2017 года эвес эът чивейн баар болза, оода бир ай-даа иштинде чивес болза, ханының составында турар багай хевирниң үс-чаг холестерини деп бүдүмел эвээжээр, ынчан чүректиң дамырларының ажылдаары экижиир, баъш мээзиниң хан эргиир дамырлары база эки апаар. Ооң ачызында чүрек согуу дүргедээр – инфаркт, баъш мээзинче хан График визита в сельские поселения с 27 по 29 мая 2017 года чүгүрер – инфаркт деп аарыгларны баш бурунгаар чок болдурарының аргалары тургустунуп келир. Эът чивеске кижиниң баары арыгланыр, ижин-шөйүндүлерге эки боор, думчук ажыттынып – чыт органының ажылдаары экижиир, ынчангаш БУРГАН АЙЫНЫҢ үезинде кижи бүрүзү ак чемнер чиир болза эки. Кижи бодунуң мага-бодунда өскерлиишкиннер График визита в сельские поселения с 27 по 29 мая 2017 года эки салдарлыг болуп турарын дораан-на эскерип кааптар эвеспе. Оода долу шыдавас-даа болза май 26-дан июнь 10-га чедир чартык ай-даа иштинде болза эът чивезин кызыдар херек. Кижи бүрүзү ону албан шыдажып сагып эртер кылдыр ынчаар кылып алыр болзувусса эки. Кижилер ындыг буян кылыр болза шыдамык График визита в сельские поселения с 27 по 29 мая 2017 года чоруктуң боттандырылгазын бүдүрүпкени ол болур. Кандыг-даа шаптараазыннар тургустунуп келирге ону ажып-тиилеп, шыдажып эртеринге идиг бээр күштүг болур кылдыр угаан-медереливисти чаңчыктыраалыңар!

Бир чугула чүүл: Бурган айында Тыва Чурттувустуң Ыдыктыг черлерин аштап-арыглаары болгаш моон соңгаар чүдедип, бокталдырбазы. Арт-сын График визита в сельские поселения с 27 по 29 мая 2017 года кырында овааларны, аржаан-суглар баштарын, ыдыктыг дагылгалыг черлерни, ыяштарны, черле ниити бойдусту: хемнерниң, сугларның, хөлдерниң, Ыдыктыг Тайгаларның, Арт-Сыннарның дириг бойдузун келир салгалдарывыска хумагалап, камнап артырып бээр ажылдарны амыдыралга боттандырарын Бурган айындан эгелеп назынывыс төнгүжеге дээр күштелдирээлиңер!

Бот-боттарывыс база аравыста эптиг-найыралдыг болуулуңар График визита в сельские поселения с 27 по 29 мая 2017 года, улугну улуг, бичиини бичии деп хүндүлеп, он ак үүлени бодарадып, нүгүл кылбазын сагып, шыдажып эртерин бодаалыңар!

КАРА ҮҮЛЕЛЕР КЫЛЫРЫНДАН ЧАЙЛАП ЧОРУУЛУҢАР:

Буддийжи кижи ону кылырындан ойталаар 10 кара уулелер:


grafik-smennosti-dlya-neprerivnogo-rezhima-proizvodstva-pri-chetirehsmennoj-rabote-5-brigad-a-b-v-g-d-tsm-6-chas-period-smenooborota-20-dnej.html
grafik-temperaturi-puls-i-dihaniya.html
grafik-uchebnogo-processa-fast-v-20172018-uchebnom-godu.html