Граматика англійської мови. Особливості перекладу - контрольная работа

Гуманітарний університет

“Запорізький інститут державного та муніципального управління”

КОНТРОЛЬНА бота


I. Замініть активний стан пасивним. Перекладіть речення

1. The people are looking at the little boy with interest.

Люди дивляться на малеханького хлопчика з інтересом.

The People look at small boy with interest.

Люди дивилися на малеханького хлопчика з інтересом.

2. They were selling new Граматика англійської мови. Особливості перекладу - контрольная работа children's books in that shop when I entered it yesterday.

Вони продавали нові книжки для дітей у цьому магазині если я зайшов учора.

In this shop yesterday when have mended were on sale the new books for children.

У цьому магазині вчора если зайшли продавалися нові книжки Граматика англійської мови. Особливості перекладу - контрольная работа для дітей.

3.The students are translating this article now.

Студенти сразу переводять цю статтю.

The Students is now translated this article.

Студентами сразу переводиться ця стаття.

4.Thousands of people attended this meeting.

Тисячі людей відвідували ці збори.

Thousands of people was visitted this meeting

Тисячами людей відвідувалися ці збори

5.They Граматика англійської мови. Особливості перекладу - контрольная работа often speak about him.

Вони нередко говорять про нього.

About him is often spoken them.

Про нього нередко говориться ними.

6.Everybody will laugh at his funny animal.

Кожний буде сміятися із цієї чудної тварини.

Each funny this strange animal.

Кожному смішна ця чудна тварина.

7.They are selling delicious fruit ice-cream Граматика англійської мови. Особливості перекладу - контрольная работа there now.

Вони продають чудове фруктове морожене там тепер.

They are sold the exciting fruit tricked there now.

Ними продається чудове фруктове морожене там тепер.

II. Передайте речення непрямою мовою. Перекладіть їх на piдну мову

1. The teacher said to me: ” Хэнд this note to your parents, please Граматика англійської мови. Особливості перекладу - контрольная работа”.

Учитель сказав мені: "Передайте цей лист вашим батькам, будь ласка".

The Teacher has said me that I sent this letter to my parents.

Учитель сказав мені щоб я передав цей лист моїм батькам.

2. Oleg said to his sister: "Put the letter into an envelope and give it to Kate Граматика англійської мови. Особливості перекладу - контрольная работа".

Олег сказав своїй сестрі: "Поклади лист у конверт і віддай його Каті".

Oleg has said its sister that it place the letter in envelope and has returned its Kate.

Олег сказав своїй сестрі, щоб вона поклала лист у конверт і віддала його Каті.

3. "Please help me with this work. Henry" said Граматика англійської мови. Особливості перекладу - контрольная работа Robert.

"Будь ласка допоможи мені із цією роботою. Генрі" сказав Роберт.

Роберт Has said Henry that it help him with this work

Роберт сказав Генрі, щоб він допоміг йому із цією роботою

4. I said to Nick: "Where are you going?"

Я сказав Ніку: "Куди Ви збираєтеся?"

I has asked Nick Граматика англійської мови. Особливості перекладу - контрольная работа where it is going to.

Я запитав Ніка куди він збирається.

5. I said to him: "How long will it take you to get there?"

Я сказав йому: "Скільки Вам потрібно часу, щоб бути здесь?"

I has asked its about that how much him necessary time to be here.

Я запитав його Граматика англійської мови. Особливості перекладу - контрольная работа про те скільки йому потрібно часу, щоб бути здесь.

6. Nick said to his friend : "Will you stay at the "Hilton?"

Ник сказав своєму другові : "Ви залишитеся в Хілтоні?"

Droop ask its friend about that will remain it in "Hilton?"

Ник запитав свого друга про те чи залишиться він у Граматика англійської мови. Особливості перекладу - контрольная работа Хілтоні.

7. He said to me : "Do you often go to see your friends?"

Він сказав мені : "Ви нередко ходите бачити своїх друзів?"

It has asked me on how to often I go see their own friends.

Він запитав мене про те як нередко я ходжу бачити своїх Граматика англійської мови. Особливості перекладу - контрольная работа друзів.

III. Вставте частку "to" перед інфінітивом, де необхідно. Перекладіть речения.

1. The equipment is sophisticated enough to be operated by an engineer.

Устаткування досить розумне для діючого інженера.

2. The government ought to take steps to reduce the unemployment rate.

Уряд повинен вживати заходів, щоб зменшити показник безробіття.

3. The Граматика англійської мови. Особливості перекладу - контрольная работа rate of unemployment is too high and the government cannot to ignore it.

Показник безробіття занадто високий і уряд не може проігнорувати цього.

5. As a rule, resources in industrialized countries are used effectively enough to make a good base for economic growth.

Як правило, ресурси в індустріалізованих країнах використані Граматика англійської мови. Особливості перекладу - контрольная работа досить ефективно, щоб зробити гарну базу для економічного росту.

6. It is common, in economics, to understand labour as an effort needed to satisfy human needs.

Основне в економіці, щоб зрозуміти працю як зусилля задоволення людських потреб.

7. To reduce his cash holdings to a minimum will to be only natural for a banker Граматика англійської мови. Особливості перекладу - контрольная работа since they produce no income.

Зводити його грошові внески до мінімального повинне бути природним для банкіра оскільки вони не приносять ніякого доходу.


IV. Перекладіть на англійську мову речення. Визначте неособові форми дієслова: інфінітив i герундій

1. Я не міг підготувати доповідь, не прочитавши цих статей.

I could not prepare the Граматика англійської мови. Особливості перекладу - контрольная работа report, not having read these article. (having – герундій)

2. У неї не було надії купити квиток на цю виставу.

Beside it not there was hopes to buy the ticket on this show. (to buy – інфінітив)

3. Вона з нетерпінням чекає , если піде на вечірку.

It anxiously waits, when will Граматика англійської мови. Особливості перекладу - контрольная работа go to evening party. (will go – інфінітив)

4. Щоб вивчити мову, ви повинні якомога більше читати.

To learn language, you should as large as possible read. (To learn– інфінітив)

5.Завдання було надто складним, щоб зробити його за годину.

Problem highly complex to do it for hour. (to do it Граматика англійської мови. Особливості перекладу - контрольная работа – інфінітив)

6. Мені незручно, що я турбую вас.

I uncomfortably that I warning you. (warning – герундій)

7.Вона наполягала на тому, щоб піти до лікаря.

Shi persist on that to go to physician. (to go to – інфінітив)

V. Перекладіть речення на рідну мову, звертаючи увагу на дієприкметник. Визначте форму дієприкметника

1. Banks having modern telecommunications Граматика англійської мови. Особливості перекладу - контрольная работа may do lending business with domestic firms through foreign markets in Zurich. Frankfurt, or New York.

Банки, що мають сучасну мережу зв'язку може робити кредитування справи із внутрішніми фірмами через зовнішні ринки в Цюрихе, Франкфурте, або Нью-Йорке.

2. Reducing our imports, we decrease the exports Граматика англійської мови. Особливості перекладу - контрольная работа of others.

Зменшуючи наш імпорт, ми зменшуємо експорт інших.

3. Active money is money going from man to man and used by the people in buying and selling goods and services.

Активні фінансові гроші збираються від людини до людини й використання людьми при покупці й продажі продуктів і послуг.

4. Consumers typically buy Граматика англійської мови. Особливості перекладу - контрольная работа a smaller quantity of the good sold at a higher price.

Споживачі звичайно купують меншу кількість добре продаваного по більше високій ціні.

5. Supply restrictions imposed by cartels arc as characteristic of industrialized economies as of developing economies.

Обмеження поставок нав'язали колом картелів як черта індустріалізованих економік по даним Граматика англійської мови. Особливості перекладу - контрольная работа розробки економіки.

6. Having мейд a diagnosis of the fiscal situation in the country, the economist run now offer ways of altering it.

Зробивши діагноз фінансової ситуації в країні, економіст пропонує шляхи зміни цього.

7. A firm has a balance sheet reporting assets ofthe firm at a specified time Граматика англійської мови. Особливості перекладу - контрольная работа.

Фірма має балансовий звіт, що висвітлює фонди фірми в певному часі.

VI. Виберіть з дужок необхідну форму дієприкметника. Перекладіть речення

1. Said that the interest rate is the opportunity cost of holding money, we are saying that people who don't hold money will hold bonds instead.

Говорять, що показник інтересу є вартістю Граматика англійської мови. Особливості перекладу - контрольная работа можливості зберігання грошей, ми говоримо, що люди, які не тримають гроші повинні тримати зобов'язання замість.

2. Every day in thousands of markets, consumers show which goods they prefer мейд practical choices and spent money on some particular goods rather than others.

Щодня на тисячах ринків, споживачеві показують, які Граматика англійської мови. Особливості перекладу - контрольная работа він товари воліє удобно вибрати й затратити гроші на деякі конкретні товари, а не інші.

3. At constant prices, an increase in income leads to an increased budget.

За постійними цінами, збільшення в доході веде до підвищення бюджету.

4. Here is the letter received by me yesterday.

От лист отриманий Граматика англійської мови. Особливості перекладу - контрольная работа мною вчора.

5 A country wished to limit its population may discourage immigration and encourage emigration.

Країна що захотіла обмежити своє населення може послабляти імміграцію й сприяти еміграції.

6. His hat blown off by the wind was lying in the middle of the street.

Його капелюх здутий вітром лежав по середині вулиці.

7. "How Граматика англійської мови. Особливості перекладу - контрольная работа do you like the film?" he asked, turned towards roe.

"Який Ви любите фільм?" запитав він, повертаючись до мене.

VII. Прочитайте i письмово перекладіть текст

CYBERNETICS

The word "cybernetics" originated from the Greek "kybernetike", die Latin "gubernator" and the English "governor" - all meaning, in one sense or Граматика англійської мови. Особливості перекладу - контрольная работа another, "control", "management" and "supervision". Recently Norbert Wiener has used the word to name hi1; book, which deals with the activity of a group of scientists engaged in the solution of a wartime problem and some of the mathematical concepts involved. Nowadays the word has become associated with the solution of Граматика англійської мови. Особливості перекладу - контрольная работа problems dealing with activities for computers. As such, the discipline must rely-on the exact sciences as well as sciences such as biology, psychology, biochemistry and biophysics, neurophysiology and anatomy.

It is difficult to say what the future holds in store for Cybernetics. Every day we leam more and Граматика англійської мови. Особливості перекладу - контрольная работа more about the penetration of Cybernetics into the most widely differing spheres of human activity. The launching of sputniks and the deliver)- of our space rockets to their orbits with such high accuracy could have been hardly possible without computers. This, however, does not mean, that a machine can Граматика англійської мови. Особливості перекладу - контрольная работа ever become "cleverer" than its creator. The point is that the machine does not replace man, it only increases his work output and multiplies his power over the forces of nature. It should be always remembered that the machine serves man, and not the other way round. Without man Граматика англійської мови. Особливості перекладу - контрольная работа, even the most perfect machine would be only a useless heap of metal.

The contributions of the scientists to the progress of Cybernetics consists of the evaluation, measurement and description of the capabilities and of structural and functional attributes of living organisms. Such studies involve the methods of communication, feedback Граматика англійської мови. Особливості перекладу - контрольная работа and control in the living entity. Hence an important aspect of the work in Cybernetics for mathematicians deals with the mathematical theory of communication.

Слово "кібернетика" зародилося із грецького "kybernetike", латинського "gubernator" і англійського "керуючий" - всі значення, в одному значенні або інше, "керування" і "контроль". Не так давно Граматика англійської мови. Особливості перекладу - контрольная работа Норберт Вайнер використав це слово, щоб назвати свою книжку, про діяльності групи вчених зайнятих рішенням проблеми воєнного часу й деякі залучені математичні поняття. У цей час слово стало пов'язане з рішенням заморочек маючих справу з діяльністю компьютер'ютерів. Дисципліна виновата ставитися до точних наук, а також пов'язана Граматика англійської мови. Особливості перекладу - контрольная работа з таким науками як наприклад, біологія, психологія, біохімія й біофізика й анатомія.

Важко говорити, що майбутнє підготувало кібернетиці. Щодня ми знаємо усе більше й більше про проникнення Кібернетики в найбільше широчіні сфери людської діяльності. Пуск супутників і доставка наших космічних ракет на їхні орбіти з такою високою точністю яка ледь Граматика англійської мови. Особливості перекладу - контрольная работа можлива без компьютер'ютерів. Це, проте, не означає, що машина може коли-небудь, стати "розумніше" чим свій творець. Справа в тому, що машина не заміняє людину, вона тільки збільшує робочі можливості й збільшити владу над силами природи. Це треба завжди пам'ятати, що машина обслуговує людину, і не навпаки Граматика англійської мови. Особливості перекладу - контрольная работа. Без людини, навіть самі потужні машини всього лише марна купа металу.

Внески вчених у прогрес Кібернетики складається в оцінці, вимірі й опису можливостей і структурних і функціональних можливостей організмів до існування. Такі дослідження включають методи зв'язку, зворотного зв'язку й керування. Отже важливий нюанс роботи в Кібернетику для Граматика англійської мови. Особливості перекладу - контрольная работа математиків має справа з математичною теорією зв'язку.

VІІІ. Перепишіть запитання до тексту, дайте на их письмові відповіді

1. What is the origin of the word "cybernetics"?

Слово "кібернетика" зародилося із грецького "kybernetike", латинського "gubernator" і англійського "керуючий" - всі значення, в одному значенні або інше, "керування" і "контроль Граматика англійської мови. Особливості перекладу - контрольная работа".

2. With what problems has the word become associated nowadays?

У цей час слово стало пов'язане з рішенням заморочек маючих справу з діяльністю компьютер'ютерів.

3. Why cannot the machine replace a man?

Без людини, навіть самі потужні машини всього лише марна купа металу

4. Where does Cybernetics penetrate?

Щодня ми знаємо усе більше Граматика англійської мови. Особливості перекладу - контрольная работа й більше про проникнення кібернетики в найбільше широчіні сфери людської діяльності, пуск супутників і доставка наших космічних ракет на їхні орбіти з такою високою точністю яка ледь можлива без компьютер'ютерів.

5. What is the contributions of the scientists to the progress of Cybernetics?

Внески вчених у Граматика англійської мови. Особливості перекладу - контрольная работа прогрес Кібернетики складається в оцінці, вимірі й опису можливостей і структурних і функціональних можливостей організмів до існування, дослідження включають методи зв'язку, зворотного зв'язку й керування, отже важливий нюанс роботи в кібернетику для математиків має справа з математичною теорією зв'язку.

ІХ. Перепишіть словосполучення, знайдіть їх еквіваленти в тексті i Граматика англійської мови. Особливості перекладу - контрольная работа запишіть їх переклад англійською

1) в наш час слово стало асоціюватися

Nowadays the word has become associated with the solution of problems dealing with activities for computers.

2) діяльність групи вчених

Recently Norbert Wiener has used the word to name hi1; book, which deals with the activity of a group of Граматика англійської мови. Особливості перекладу - контрольная работа scientists engaged in the solution of a wartime problem and some of the mathematical concepts involved.

3) ця дисципліна виновата спиратися на точні науки

As such, the discipline must rely-on the exact sciences as well as sciences such as biology, psychology, biochemistry and biophysics, neurophysiology and anatomy.

4) що майбутнє Граматика англійської мови. Особливості перекладу - контрольная работа підготувало кібернетиці

It is difficult to say what the future holds in store for Cybernetics.

5) вносити істотний вклад в......

The contributions of the scientists to the progress of Cybernetics consists of the evaluation, measurement and description of the capabilities and of structural and functional attributes of living organisms.

6) збільшити владу над Граматика англійської мови. Особливості перекладу - контрольная работа силами природи

The point is that the machine does not replace man, it only increases his work output and multiplies his power over the forces of nature.


Література

1. Бонк Н.А., Котий Г.А., Лук’янова Н.А. Учебник британского языка. – М., 1992.

2. Бродский Р.Д. Англо-русский, русско-английский Граматика англійської мови. Особливості перекладу - контрольная работа словарь. – М., 1998.


grammatika-sovremennogo-russkogo-yazika-m-1970.html
grammatiki-mashini-tyuringa.html
gramota-na-prava-volnosti-i-preimushestva-blagorodnogo-rossijskogo-dvoryanstva-21-aprelya-1785-g.html